Beelddenkonderzoek

Individueel Didactisch Onderzoek Beelddenken

In dit onderzoek wordt bekeken of je kind een visuele voorkeur heeft als informatieverwerkings-systeem en/of juist het talige informatieverwerkingssysteem meer hanteert.

Wereldspel

Om dit in kaart te brengen wordt allereerst gebruik gemaakt van het Wereldspel. Het wereldspel is een uitdrukkingsvorm en afspiegeling van de wijze waarop je kind zijn binnen- en buitenwereld organiseert en ordent. Het wereldspel wordt non-verbaal afgenomen. Hierbij wordt gekeken naar het handelen op zich, sociaal-emotionele kenmerken en het cognitie-niveau. Onderstaand een video-opname met uitleg over het wereldspel.

 

Pedagogisch onderzoek

In dit gedeelte kijk ik hoe je kind met spel omgaat. Kan hij tegen zijn verlies? Wil hij graag moeilijke opdrachten of kiest hij voor het “veilige”, het bekende? Snapt hij de spelregels? Houdt hij zich aan de spelregels, etc. Dit levert interessante informatie op, die wordt verwerkt in het onderzoeksverslag.

Didactische en overige toetsen

Vervolgens worden de toetsen afgenomen afgenomen van de volgende deelgebieden:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • rekenen
  • schrijven
  • leerstijlen-onderzoek
  • non-verbale intelligentietest

Dit alles levert heel veel informatie op die in een onderzoeksverslag verwerkt wordt. De resultaten worden bekeken en geanalyseerd vanuit het principe of een visuele voorkeur de ontwikkeling van je kind beïnvloeden ja of nee. Aansluitend worden er adviezen gegeven ten aanzien van de begeleiding van je kind.