Trainingen en begeleidingstrajecten

Training: Leren Leren Methode

Uitgangspunten Leren Leren methode basistraining basisonderwijs en 12+ training

 • Leren & werken vanuit je eigen talenten
 • Gebruik maken van beide hersenhelften
 • Combineren van beeld en taal (visual-verbal memory)/bijzonder maken
 • Snellere route naar lange termijn geheugen en inzicht hierin geven.
 • Multifunctioneel (zintuigelijk).

 De basischooltraining bestaat o.a. uit:

 • Leren met je lijf (b/d, spelling/cijfers)
 • Gevoelens benoemen
 • RET (helpende en niet-helpende gedachte + omzetten hiervan)
 • Tafels stappen
 • Via staptegels
 • Automatisch met kruisloop
 • Letters/klanken via de letterstad (beknopte uitleg)
 • KTG/LTG
 • Structuur taal uitleggen (woordsoorten)
 • Kleurmethode (altijd zelfde opbouw)
 • Conceptmap maken (taal tekenen en verbinden)
 • Spreekbeurt voorbereiden via woordweb.
 • Tijd uitleg
 • Topografie
 • Boekverslag opzetten

De Leren Leren training kan in een groepje van 5 a 6 kinderen gegeven worden. De training bestaat uit 8 sessies van 75 minuten. Elke sessie heeft huiswerk voor de leerling. Kinderen krijgen eigen werkboek en mapje met stiften/pennen. Bij deze training wordt er een scheiding gemaakt tussen leerlingen uit de groepen 4 en 5 enerzijds en de groepen 6/7/8 anderzijds. Bij de groepen 4/5-leerlingen wordt de nadruk gelegd op letters/klanken en tafels. Bij de groepen 6/7/8 de volledige training met aanvulling van tijd en topografie.

Training: Ik leer anders

De “Ik leer anders”-methodiek geeft de lesstof een vaste plek in het vaak chaotische hoofd van de beelddenker. De lesstof is “opgeborgen”per categorie en is daardoor makkelijk terug te vinden. Door een specifieke werkwijze, kan je leerling letterlijk de spellingswoorden of tafels zien en deze van voor naar achteren en van achteren naar voren spellen of vertellen. Dit geeft enorm veel houvast. Op basis van “trail and error” kan ik zien of deze manier voor  je leerling helpend is.

De gehele basistraining bestaat uit:

 • Alfabet visueel opslaan
 • Lege woorden visueel opslaan.
 • Leesletters oefenen
 • Lezen met de leespijl
 • Woordpakketten spelling in kamers plaatsen (kan ook via de computer)
 • Cijferveld visueel opslaan
 • Rekenen + en – sommen
 • Rekenen tafels
 • Klokkijken
 • Topografie
 • Top-down leren van zaakvakken (beknopt)

Deze training is mogelijk vanaf eind groep 3/groep 4. De basistraining bestaat uit 4 tot 5 sessies. Sessie 1 en 2 voer ik bij voorkeur individueel uit (kamers aanmaken, basis alfabet, basis rekenen 100-vel). Daarna kan er met behulp van een klimklas met meerdere leerlingen gewerkt worden. In deze klimklas worden spellingswoorden in kamers gezet, zo ook voor rekenen vriendengroepjes en tafels. Ook hier clusteren is het clusteren van de groepen 3/4/5 en de groepen 6/7/8 het meest voor de hand liggend. Uitbreiding is mogelijk met tips en adviezen over top-down-leren. De leerlingen krijgen eigen werkboek

Begeleidingstraject: automatiseren technisch lezen

Goed kunnen lezen is van groot belang voor het leren. Indien een leerling dit niet goed onder de knie heeft, krijgt hij problemen bij begrijpend lezen (lesstof goed begrijpen, onderscheiden hoofd- en bijzaken, etc.). Dit kan een blijvende leerachterstand tot gevolg hebben. Helaas geeft dit slechte resultaten en deze hebben gevolgen voor het zelfvertrouwen. In groep 3 wordt het technisch lezen aangeleerd. Vaak wordt er gewerkt met globaalwoorden. Een groep leerlingen slaat dit als een totaalbeeld op en analyseert niet goed. Juist dit analyseren en decoderen is van groot belang om goed technisch te leren lezen. Vaak lijkt het of de leerling leest maar eigenlijk scant hij de woorden en leest vanuit het geheel. Op het moment dat er onbekende woorden komen of er gespeld moet worden, zie deze leerlingen door de mand vallen. De klank-tekenkoppeling is niet stevig verankerd.

In elke groep (4, 5, 6 en hoger), is er een groep leerlingen die blijvend stagneert met technisch lezen. Dit zie je o.a. aan DMT resultaten en een achterblijvend AVI-niveau. Er wordt zowel spellend als radend gelezen. Naast deze groep is er een groep die wel lijkt mee te komen. Deze leerlingen lezen snel, maar decoderen niet automatisch goed. Ze lezen teveel vanuit het woordbeeld en andere compenserende maatregelen. Bij AVI-toetsen vallen deze leerlingen vaak niet op, DMT’s liggen beduidend lager. Begrijpend lezen laat een laag resultaat zien. Grote kans dat beide groepen leerlingen de decodering en de fonologische volgorde niet goed onder de knie hebben.

Het begeleidingstraject op school bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake met verantwoordelijke leerkracht, ib en/of schoolleider
 • Plan van aanpak wordt door mij opgesteld. Hierin wordt in kaart gebracht hoe de groep slecht tot matig presterende technische lezers in kaart gebracht worden. Ook verborgen slechte technische lezers komen hierbij boven water. Tevens bevat dit plan van aanpak een begeleidingsvoorstel.
 • Met behulp van groepsgewijze instructie wordt opnieuw de basis van het decoderen en de regels van taal aangeleerd. Een stevige verankering wordt bewerkstelligd. Er kan o.a. gebruik gemaakt worden van LetterKlankStad, Zo leer je kinderen lezen en spellen, Connect Lezen en Ralfilezen.
 • Leerkrachten worden uitgebreid geïnformeerd over aanpak en begeleiding van hun leerlingen

Met een aantal maanden gestructureerde begeleiding worden deze leerlingen weer in hun kracht gezet! School haalt uit deze leerlingen wat erin zit!

Begeleidingstraject: automatiseren rekenen

Bij rekenen is het van groot belang dat er een goede basis aangelegd is. We hebben het dan over het automatiseren van de + en -sommen en de tafels. In de rekenmethodes wordt zeker aandacht besteed aan het automatiseren. Je kunt je echter afvragen, is dit voldoende? Gaan de methodes niet te snel? Als de genoemde basis van het automatiseren niet stevig genoeg is, ondervinden blijven leerlingen in de midden- en bovenbouw problemen houden met rekenen. De rekenbewerkingen van de tussenstappen vragen teveel aandacht. Ook bij contextsommen is er geen ruimte meer over voor het begrijpend lezen omdat de bewerkingen teveel beslag leggen op het werkgeheugen van de leerlingen.

Het begeleidingstraject voor het automatiseren van rekenen bestaat uit de volgende stappen:

 • Allereerst heb ik een intake-gesprek met de schoolleider, ib’er en/of verantwoordelijke leerkracht.
 • Vervolgens stel ik een plan van aanpak op waarbij de leerlingen die dit traject nodig hebben gesignaleerd worden. Ook doe ik een voorstel voor de begeleiding van deze groep.
 • In de begeleiding maak ik o.a. gebruik van Zo leer je kinderen rekenen en Met sprongen vooruit. Veel beweging en aanleren van de lesstof wordt gecombineerd.
 • Leerkrachten worden uitgebreid geïnformeerd over de aanpak en begeleiding van hun leerlingen.

Laat deze extra begeleidingstrajecten door mij uitvoeren. Hiermee wordt de leerkracht gedegen ondersteund en kan zich toeleggen op het lesprogramma van het huidig schooljaar.

Met een aantal maanden gestructureerde begeleiding worden deze leerlingen weer in hun kracht gezet. School ziet de resultaten verbeteren en haalt uit deze leerlingen wat erin zit!